Петришин Роман Іванович

Петришин Роман Іванович

Народився 20 березня 1953 року в с. Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області. Після закінчення Городенківської СШ №2 в 1970 році вступив на перший курс математичного факультету Донецького університету, а в 1971 році перевівся на математичний факультет Чернівецького університету. 3 1975 року після закінчення університету працював асистентом, старшим викладачем, а з 1986 року доцентом кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету. В 1977 році без відриву від виробництва вступив до acпipaнтypи, а в 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Метод усереднення в коливальних системах зі змінними частотами". У 1993 році вступив у докторантуру при Інституті математики НАН України (науковий консультант академік НАН України професор Самойленко A.M.), а в 1995 році захистив докторську дисертацію на тему „Дослідження коливних систем з повільно змінними частотами за допомогою методу усереднення".

3 1995 року професор кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича. У 1996-2001 роках – завідувач кафедри прикладної математики і механіки, у 1999-2005 роках – декан математичного факультету, а з квітня 2005 року – перший проректор Чернівецького університету.

У 2000 році нагороджений знаком “Відмінник овіти України”, заслужений діяч (2007р.).

Наукові дослідження Петришина P.I. пов'язані з якісною теорією звичайних диференціальних рівнянь. Ним доведені нові теореми про обґрунтування методу усереднення Боголюбова М.М. для багаточастотних гладких та імпульсних резонансних систем на скінченному відрізку часу, півосі та всій осі. Запропонований ним метод, який базується на рівномірних оцінках осциляційних інтегралів, дозволив встановити точні відносно порядку по малому параметру оцінки похибки методу усереднення. За допомогою усереднення по всіх швидких змінних знайдено умови розв'язності деяких крайових задач з імпульсними багатоточковими крайовими умовами для гладких резонансних систем і таких же систем з імпульсною дією i отримано ефективні оцінки норми різниці розв'язків вихідних i усереднених задач. Петришиним P.I. опубіковано понад 120 наукових і науково-методичних праць, серед яких 2 монографії:

  1. A. Samoilenko and R. Petryshyn. Multifrequency Oscillations of Nonlinear Systems. – DODRECH BOSTON/LONDON: Kluwer Academic Publishers. – 2004. – 317 P.

  2. Самойленко A.M., Петришин Р.І. Математичні аспекти теорії нелінійних коливань. – Київ: Наукова думка, 2004. – 474 с.