International Scientific Conference

“Differential-Functional Equations and their Application”

Dedicated to the 80th anniversary of

Professor V.I. Fodchuk (1936-1992)

Chernivtsi, Ukraine

September 28-30, 2016

 
Історія кафедри диференціальних рівнянь


Кафедра диференціальних рівнянь утворена 12 жовтня 1946 р. Міністерством освіти СРСР згідно з наказом № 556. Першим її завідувачем став доцент Микола Іванович Сімонов, який прибув з Московського університету. В 1956 р. він захистив докторську дисертацію, а в 1957 р. видав монографію "Прикладные методы анализа у Эйлера". На кафедрі працювала доцентом учениця М.І. Сімонова Є.А.Кушнір.

З 1953 р. по 1960 р. кафедрою завідував доцент Василь Павлович Рубаник, який у 1964 р. захистив докторську дисертацію.

У 1960-1963 рр. кафедрою керував випускник кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету 1948 р. професор Самуїл Давидович Ейдельман, який в Чернівецькому університеті пройшов усі сходинки від студента і лаборанта до професора і завідувача кафедри. У 1953 році він захистив кандидатську дисертацію “Оценки решений параболических систем и некоторые их приложения”, а в 1959 році — докторську дисертацію “Исследование по теории параболических систем”. Основним об’єктом його наукових інтересів були коректна розв’язність та якісні властивості розв’язків задачі Коші і крайових задач для параболічних за І.Г. Петровським систем. Результати досліджень С.Д. Ейдельмана у Чернівецькому університеті викладені в монографії "Параболические системы" (1964 р.) та в наступних монографіях. Він підготував 17 кандидатів наук і 4 докторів наук, які є випускниками Чернівецького університету. На кафедрі диференціальних рівнянь в різний час працювали і працюють його учні: Івасишен С.Д., Матійчук М.І., Голець Б.І., Лавренчук В.П., Совін Я.А., Тичинська Л.М., Дрінь Я.М., Веренич І.І., Дрінь Р.Я., Мельничук Л.М.

З 1963 р. по 1969 р. кафедрою завідував учень С.Д. Ейдельмана випускник кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету Степан Дмитрович Івасишен, який захистив у 1963 р. кандидатську дисертацію "Оценки решений 2b - параболических систем и их применения", у 1981 р. докторську дисертацію “Матрицы Грина параболических граничных задач” і видав 3 монографії "Линейные параболические граничные задачи" (1987 р.), "Матрицы Грина параболических граничных задач" (1990 р.) і «Analytic methods in the theory of differential and pseudo-differential equations of parabolic type» (Basel-Boston-Berlin: Birkhauser, 2004; співавтори S.D. Eidelman, A.N. Kochubei). На кафедрі диференціальних рівнянь працювали його учні: Лавренчук В.П., Дрінь М.М., Дрінь Р.Я.

З 1969 р. по 2006 р. кафедрою завідував випускник кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету Михайло Іванович Матійчук. Він закінчив аспірантуру при кафедрі, у 1965 р. захистив кандидатську дисертацію “Фундаментальные матрицы решений параболических и эллиптических систем, коэффициенты которых удовлетворяют интегральному условию Гельдера, и их применения”, а в 1980 р. – докторську дисертацію “Исследование классических решений линейных параболических и некоторых эллиптических граничных задач” і видав монографії "Параболічні сингулярні крайові задачі" (1999 р.), "Параболічні та еліптичні крайові задачі з особливостями" (2003 р.), "Параболічні та еліптичні задачі у просторах Діні" (2010 р.). На кафедрі диференціальних рівнянь в різний час працювали і працюють його учні: Пукальский І.Д., Веренич І.І., Лучко В.М., Конаровська М.І., Данилюк А.О.

З січня 2007 року кафедру очолює випускник кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету Іван Дмитрович Пукальський. У 1983 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему “Краевые задачи для параболических уравнений с вырождениями и особенностями”, а у 2006 р. – докторську дисертацію на тему «Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з вироджен-нями і особливостями». Видав монографію «Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями» (2008 р.). Професор кафедри з 2008 р. На кафедрі диференціальних рівнянь працює його учениця Ісарюк І.М.

Випускник аспірантури кафедри математичного аналізу Володимир Васильович Крехівський з 1957 року працював асистентом і доцентом кафедри диференціальних рівнянь. У 1964 році в Києві захистив кандидатську дисертацію на тему „Дифференциальные уравнения в частных производных с главным членом”. Нагороджений медаллю „За трудовую доблесть” в 1975 році. Указом Президії Верховної Ради України від 10.12.1990 року йому присуджене почесне звання „Заслужений працівник народної освіти України". Наукові дослідження В.В.Крехівського пов'язані з теорією крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними. Ним вивчена задача Коші і задача на характеристиках для гіперболічних рівнянь з одним головним членом, дано зображення розв’язку названих задач за узагальненою інтегральною формулою Рімана.

З 1954 року асистентом, старшим викладачем, а з 1968 року доцентом кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету працював Голець Богдан Іванович. З 1966 по 1994 роки він працював заступником декана спочатку фізико-математичного, а з 1968 року математичного факультету Чернівецького університету. Завершив роботу на кафедрі в 1995 році. Наукові дослідження Б.І.Гольця пов'язані з початковими задачами для параболічних за Петровським систем рівнянь з частинними похідними та якісною теорією звичайних диференціальних рівнянь. Голець Б.І. довів коректну розв'язність задачі Коші для параболічних систем в певних функціональних просторах, вивчив властивості функції Гріна рівняння поширення хвиль у в'язко-пружному середовищі. Ним досліджено умовно періодичні рухи деяких динамічних систем в критичному випадку, встановлено деякі властивості дихотомії для розв'язків систем лінійних диференціальних рівнянь та отримано нові результати по обгрунтуванню методу усереднення для коливних систем із змінним вектором частот.

З 1963 по 2013 рік на кафедрі працював Михайло Павлович Ленюк на посадах асистента, старшого викладача, доцента та професора (з 1995 р.). У 1971 захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора А.Ф.Шестопала “Разложение решений смешаных задач для некоторых дифференциальных операторов в частных производных по фундаментальным решениям задачи Коши”, а в 1993 р. – докторську дисертацію "Інтегральні перетворення для задач математичної фізики неоднорідних структур". Автор понад 920 наукових та науково-методичних праць, з них 33 монографії та 36 препринтів. Під його керівництвом захищено 17 канди-датських дисертацій. На кафедрі працюють його у чні Лусте І.П., Блажевський С.Г.

У 1962 р. частина викладачів (група механіків) перейшла на кафедру прикладної математики і механіки, яку очолив В.П. Рубаник, а в 1988 р. доценти В.П. Лавренчук, Я.М. Дрінь, І.І. Веренич перейшли на кафедру математичного моделювання (завідував професор С.Д.Івасишен), яку було відкрито для підготовки математиків прикладного профілю.

Викладачі кафедри в різний час працювали на керівних посадах в університеті. Крехівський В.В. був деканом математичного факультету, а Голець Б.І. - його заступником протягом 27 років (1968-1995 рр.). Петришин Р.І. з 1998 по 2005 роки працював деканом математичного факультету, а з 2005 року є першим проректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Сьогодні на кафедрі диференціальних рівнянь працюють 4 доктори фіз.-мат. наук, професори Матійчук М.І., Пукальський І.Д., Петришин Р.І., Літовченко В.А., кандидати фіз.-мат. наук, доценти Лусте І.П., Блажевський С.Г., Перун Г.М., Мельничук Л.М., Ленюк О.М., Лучко В.М., кандидати фіз.-мат. наук Тупкало І.С., Ісарюк І.М.

Кафедра організувала і провела у 1989 році сумісно з Інститутом ПММ (м.Донецьк) міжнародну наукову конференцію, присвячену пам'яті академіка І.І.Данилюка, у 1998 році — міжнародну наукову конференцію “Сучасні проблеми математики”, присв'ячену 30-річчю математичного факультету Чернівецького державного університету, організатором і співголовою якої був професор Ленюк М.П., а у 2006 році — міжнародну наукову конференцію до 60-річччя кафедри диференціальних рівнянь.

Підготовка кадрів


Кафедра підготувала понад 1200 фахівців (спеціалістів і магістрів), багато з яких займають провідні посади в установах освіти, науки та інших галузях народного господарства.

Докторські дисертації та наукові звання професора здобули такі випускники кафедри: С.Д. Ейдельман (1948), Т.І. Зеленяк (1956), А.Ю. Лучка (1957), Ю.М. Подільчук (1958), В.І. Фодчук (1958), Ю.М. Неміш (1959), С.Д. Івасишен (1959), Е.Ф. Царков (1959), І.Ю. Хома (1959), М.І. Матійчук (1960), В.К. Романко (1960), Н.В. Житарашу (1962), М.П. Ленюк (1963), І.М. Петрушко (1964), С.М. Вовк (1964), М.С. Гончар (1969), В.Г. Кулик (1971), І.Д. Пукальський (1973), І.М. Конет (1973), Р.І. Петришин (1975), М.С.Сєров. (1976), В.А. Літовченко (1993).

Випускниками кафедри захищено понад 70 кандидатських дисертацій, зокрема: Ейдельман С.Д. (1948), Ясинська Е.Ю (1949), Вакарчук Б.С. (1952), Кушнір Є.А. (1953), Вчерашнюк П.П. (1954), Голець Б.І. (1954), Вознюк Л.Л. (1954), Штелик В.Г. (1954), Альштуль Б.А. (1956), Зеленяк Т.І. (1956), Ліпко Б.Я. (1957), Лучка А.Ю. (1957), Подільчук Ю.М. (1958), Кудринський В.Ю. (1958), Фодчук В.І. (1958), Бейко М. (1959), Козій М.І. (1959, економічні науки), Неміш Ю.М. (1959), Івасишен С.Д. (1959), Царков Є.Ф. (1959), Хома І.Ю. (1959), Матійчук М.І. (1960), Домбровський В.А. (1960), Лавренчук В.П. (1960), Кумицький А.С. (1960), Романко В.К. (1960), Совін Я.А. (1961), Цідило С.П. (1961), Житарашу М.В. (1962), Гайсанюк Б. (1962), Фіцула М.М., (1962, педагогічні науки), Федорук В.В. (1963), Ленюк М.П. (1963), Петрушко І.М. (1964), Іванович М.Д. (1964), Селезньова Ф.Г. (1964), Вовк С.М. (1964), Дрінь Я.М. (1968), Дрінь М.М. (1968), Гончар М.С. (1969), Малицька Г.П. (1969), Кулик В.Г. (1971), Лакуста К.В. (1972), Бойчук М.М. (1972), Пукальський І.Д. (1973), Конет І.М. (1973), Петришин Р.І. (1975), Сіров М.В. (1976), Библів О.Я. (1978), Трасковецька Л.М. (1978), Шинкарик М.І. (1982), Грод І.М. (1986), Кондур О.С. (1990), Блажієвський А.М. (1993), Літовченко В.А. (1993), Янош І.З. (1993), Ленюк О.М. (1997), Лучко В.М. (2000), В'язнікова В.С. (2000), Тупкало І.С. (2001), Губка А. О. (2005), Довжицька І.М. (2006), Конаровський В.В. (2007), Масікевич М.І. (2007), Ісарюк І.М. (2009), Камаєва С.Л. (2010), Корендій В.М. (2011), Іщенко С.В. (2011, економічні науки).


Наукові здобутки


Протягом всього часу існування кафедри проводилися грунтовні дослідження крайових задач для рівнянь з частинними похідними та звичайних диференціальних рівнянь.

Наукову діяльність кафедри оцінив академік Я.С. Підстригач у книзі "Розвиток науки в західних областях Української РСР за роки радянської влади". – К.: Наукова думка, 1990. – С.19.: "Значних наукових успіхів досягла кафедра диференціальних рівнянь Чернівецького університету. Цей колектив досліджує еліптичні і параболічні системи диференціальних рівнянь (професори М.І. Сімонов, С.Д. Ейдельман, С.Д. Івасишен, М.І. Матійчук) та коливання у нелінійних системах (професор В.П. Рубаник)"

Сучасні результати кафедри базуються на досягненнях попередніх років та ведуться в таких напрямках:

– побудова теорії коректності класичної розв’язності лінійних і квазілінійних задач для параболічних рівнянь і систем рівнянь, еліптичних задач з параметром, задач з дробовими похідними і рухомими межами та задач з імпульсним впливом;

гібридні інтегральні перетворення та їх застосування до розв'язування задач математичного аналізу, математичної фізики неоднорідних структур і деяких задач термопружності;

– крайові задачі для параболічних та еліптичних рівнянь зі степеневими особливостями в коефіцієнтах рівнянь та крайових умовах, задачі оптимального керування системами, що описуються параболічними крайовими задачами;

– дослідження розв’язків стохастичних задач математичної фізики на стійкість в середньому квадратичному;

– крайові задачі для параболічних псевдодиференціальних рівнянь та інтегро-диференціальних рівнянь.

Поряд з кафедральною тематикою з 1991 р. по 2015 р. кафедра розробляла бюджетну тематику під керівництвом професора Матійчука М.І., яка координувалася МО України, і виконувала конкурсні теми, що координувалися Державним комітетом України з питань науки і технологій та Державним фондом фундаментальних досліджень.

Результати досліджень науковців кафедри постійно доповідаються на міжнародних конференціях, симпозіумах та семінарах, публікуються у фахових вітчизняних та міжнародних журналах.

З 1992 р. на кафедрі видавався тематичний збірник наукових праць "Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач", а з 1996 р. "Крайові задачі для диференціальних рівнянь", головним редактором і засновником яких був доктор фізико-математичних наук, професор Ленюк М.П., а членами редколегії — професори Матійчук М.І., Петришин Р.І., Пукальський І.Д.

При кафедрі постійно діють магістратура, аспірантура, а з 2005 р. – і докторантура. З 1990 р. зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння на факультеті функціонує спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій.


Дисципліни, які читають викладачі кафедри


 1. Диференціальні рівняння.
 2. Рівняння математичної фізики.
 3. Рівняння з частинними похідними.
 4. Узагальнені функції та їх застосування до задач математичної фізики.
 5. Крайові задачі для параболічних рівнянь 2-го порядку.
 6. Еліптичні крайові задачі 2-го порядку.
 7. Загальні параболічні крайові задачі.
 8. Елементи якісної теорії звичайних диференціальних рівнянь.
 9. Задачі дифузії і теплопровідності.
 10. Інтегральні перетворення та їх застосування.
 11. Задачі для рівнянь з псевдодиференціальними та фрактальними операторами.
 12. Елементи теорії теплових і дифузійних процесів.
 13. Чисельні методи розв'язування крайових задач для рівнянь з частинними похідними.
 14. Задачі з рухоми межами для параболічних рівнянь.
 15. Варіаційне числення та методи оптимізації.
 16. Історія математики.
 17. Інформаційно-комунікаційні технології.
 18. Охорона праці в галузі.
 19. Математичний аналіз.
 20. Аналітична геометрія та вища алгебра.
 21. Вища математика.
 22. Диференціальні та інтегральні рівняння.


Співробітники кафедри


Блажевський Степан Георгійович

к.ф.-м.н., доцент

Ісарюк Інна Михайлівна

к.ф.-м.н., асистент

Ленюк Олег Михайлович

к.ф.-м.н., доцент

Літовченко Владислав Антонович

д.ф.-м.н., професор

Лусте Ірина Петрівна

к.ф.-м.н., доцент

Лучко Володимир Миколайович

к.ф.-м.н., доцент

Матійчук Михайло Іванович

д.ф.-м.н., професор

Мельничук Лілія Михайлівна

к.ф.-м.н., доцент

Перун Галина Михайлівна

к.ф.-м.н., доцент

Петришин Роман Іванович

д.ф.-м.н., професор

Пукальський Іван Дмитрович

д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри

Требко Катерина Іванівна

ст. лаборант

Тупкало Іван Степанович

к.ф.-м.н., асистент


Матійчук Михайло Іванович (д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри з 1969 по 2006 рр.). Автор понад 190 наукових та науково-методичних праць, з них 3 монографії. Наукові праці присвячені дослідженню загальних параболічних крайових задач та їх застосуванню до задач дифузії, задач з рухомими межами, оптимального керування. Науково-методичні праці стосуються викладання математичних дисциплін на фізичному й математичному факультетах. Особлива увага при цьому приділяється дисциплінам спеціалізації, підготовці магістрів та спеціалістів, кандидатів наук.

Петришин Роман Іванович (д.ф.-м.н., професор, з 2005 р. перший проректор ЧНУ). З 1975 р. Р.І.Петришин працював асистентом, старшим викладачем і доцентом кафедри. В 1981 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом академіка НАН України професора Самойленка A.M. на тему „Метод усереднення в коливальних системах зі змінними частотами", а в 1995 р. – докторську дисертаці ю "Дослідження коливних систем з повільно змінними частотами за допомогою методу усереднення". Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць, з них дві монографії, одна перекладена англійською мовою. Наукові дослідження Р.І.Петришина пов’язані з якісною теорією звичайних диференціальних рівнянь. Ним доведені нові теореми про обґрунтування методу усереднення М.М.Боголюбова для багаточастотних гладких та імпульсних резонансних систем. Запропонований ним метод дозволив встановити точні відносні порядку за малим параметром оцінки похибки методу усереднення. Заслужений працівник освіти України (2007 р.). Удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.).

Пукальський Іван Дмитрович (д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедрою з 2007 р.). Автор понад 160 наукових та науково-методичних праць, з них одна монографія, 3 посібники з грифом МОНУ (співавтор Лусте І.П.). Наукові праці присв'ячені побудові класів коректної розв'язності основних крайових задач для параболічних та еліптичних рівнянь з довільними степеневими ососбливостями та виродженнями у коефіцієнтах рівнянь і крайових умов. Отримані результати застосовані до: параболічних багатоточкових крайових задач з виродженням, задач з імпульсними умовами і виродженням для параболічних рівнянь, крайових задач з інтегральними умовами для параболічних рівняь з виродженнями, задач оптимального керування системами, що описуються параболічними крайовими задачами з виродженнями та особливостями.

Науково-методичні праці стосуються викладання математичних дисциплін для студентів математичних, фізичних, інженерно-технічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Літовченко Владислав Антонович (д.ф.-м.н., професор), випускник кафедри диференціальних рівнянь (1993 р.). З 1993 по 2014 рр. працював асистентом, доцентом та професором кафедри математичного моделювання; з 2014р. – професор кафедри диференціальних рівнянь. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Городецького В.В. на тему “Задача Коші для па­ра­болічних псевдо­диференціальних рів­нянь з поча­тко­вими умовами в пр­осторах узага­ль­не­них функцій ти­пу розподілів", а в 2009 р. – докторську дисертацію на тему “Коректна розв’яз­ні­сть задачі Коші для параболічних псев­додиференціальних систем у просторах нескінченно дифе­ре­­нційовних фун­к­цій” зі спеціальності 01.01.02 - диференціальні рівняння. Автор понад 90 наукових та науково-методичних праць. Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2004 р.)

Блажевський Степан Георгійович (к.ф.-м.н., доцент). З 1988 працював асистентом, а з 2001 року – доцентом кафедри. В 1994 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Ленюка М.П. на тему “Класичні задачі термопружності для багатошарових пластин і симетричних тіл”. Автор 116 наукових та науково-методичних праць. Об’єктом його наукових досліджень є: побудова скінченних гібридних інтегральних перетворень, що породженні диференціальними операторами Бесселя, Фур'є, Лежандра як із спектральним параметром, так і без нього; їх застосування до розв’язання задач квазістатики і динаміки; моделювання процесів дифузії у багатошарових неоднорідних середовищах.

Лусте Ірина Петрівна (к.ф.-м.н., доцент). З 1991 р. працювала асистентом, а з 2003 року – доцентом кафедри. В 1995 р. захистила кандидатську дисертацію під керівництвом професора Ленюка М.П. на тему “Розв’язання узагальнених динамічних задач термопружності для кусково-однорідних тіл”. Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць. Наукові інтереси І.П. Лусте стосуються проблем побудови розв’язків узагальнених незв’язних динамічних задач термопружності для кусково-однорідних об’єктів, застосування методу гібридних інтегральних перетворень для побудови точних аналітичних розв’язків широкого класу задач математичної фізики неоднорідних структур.

Перун Галина Михайлівна (к.ф.-м.н., доцент). З 1996 р. працювала асистентом, а з 2003 року – доцентом кафедри диференціальних рівнянь. У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію під кервництвом професора Ясинського В.К. на тему “Стабілізація в середньому квадратичному розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похідними та пуассонівськими збуреннями”. Автор понад 90 наукових та науково-методичних праць. Наукові дослідження Г.М. Перун присвячені існуванню у середньому квадратичному розв’язків крайових задач для лінійних і квазілінійних стохастичних параболічних та псевдодиференціальних рівнянь, які здебільшого містять тільки неперервні збурення типу вінерові процеси та процеси з мірою Пуассона.

Ленюк Олег Михайлович (к.ф.-м.н., доцент). У 1997-2000 рр. навчався в аспірантурі. На кафедрі працював асистентом з 2000 р., а з 2012 р. – доцентом. Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Городецького В.В. на тему “ Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами ”. Об’єктом його досліджень є: еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами; підсумовування функціональних рядів та невласних інтегралів методом гібридних інтегральних перетворень; моделювання коливних процесів з включеннями вантажів на кінцях. У 1998 році здобув звання майстра спорту України зі спортивного орієнтування. У 2015 році (січень-вересень) був мобілізований до лав Збройних Сил України.

Лучко Володимир Миколайович (к.ф.-м.н., доцент). З 2001 р. працював асистентом, а з 2014 року – доцентом кафедри диференціальних рівнянь. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Матійчука М.І. на тему “Задача Коші та задача з імпульсною дією для параболічних диференціальних та псевдодиференцiальних рівнянь вищого порядку по t”. Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. Основні наукові дослідження В.М. Лучко проводи-лися для параболічних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь різного порядку. Для таких рівнянь розглядалися: задача Коші, задача про знаходження періодичного розв’язку, задача з імпульсним впливом, нелокальні крайові задачі, задачі про знаходження розв’язку над полем р-адичних чисел. Побудовано розв’язки та доведено теореми про коректну розв’язність таких задач.

Мельничук Лілія Михайлівна (к.ф.-м.н., доцент). З 2004 р. працює аситентом, а з 2005 року – доцентом кафедри. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію під керівництвом професора С.Д. Ейдельмана на тему: «Властивості розв’язків еліптичних та параболічних систем: сумовність, нерівності Гарнака, поведінка при великих часах». Опублікувала біля 40 наукових та науково-методичних праць. Тематика дослідження: властивості додатних розв'язків деяких загальних еліптичних та параболічних систем; асимптотичні властивості розв'язків загальних параболічних за Петровським систем; задача Коші для деяких виродженних параболічних рівнянь із зростаючими коефіцієтами та оператором Бесселя.

Тупкало Іван Степанович (к.ф.-м.н., асистент). З 2002 року працює асистентом кафедри. У 2012 році під керівництвом професора Городецького В.В. захистив кандидатську дисертацію «Задача Коші та нелокальні задачі для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку». Автор біля 30 наукових і науково-методичних праць. Наукові інтереси стосуються задачі Коші, нелокальних задач та задач керування для еволюцiйних рiвнянь з операторами Бесселя нескінченного порядку.


У різний час на кафедрі працювали

Прізвище ім'я

та по-батькові

Канд.

дисертація

Док-

торська дисетація

Асис-тент

Стар-ший викла-дач

Доцент

Профе-сор

Посада

Сімонов Микола Іванович


1956
1946-1953

Завідував кафедрою

1946-1953 рр.

Ейдельман Самуїл Давидович

1953

1958 (Москва)

19481960-1963

Завідував кафедрою

1960-1963 рр.

Круг Юхим Матвійович

1949-1963Павлін Олексій Костянтинович

1949-1965Ясинська Євгенія Устимівна1951-1953

Рубаник Василь Павлович

1953

1964 (Київ)1954-1969


Завідував кафедрою

1953-1960 рр.

Старик Любов Константинівна1955-1962

Вчерашнюк Павло Прохорович1956-1962

Крехівський Володимир Васильович

1964 (Київ)


1957


1968-2005


Деканом факультету

1968-1995 рр.

Кушнір Євстахія Антонівна

1962 (Київ)


1958-1968

1968-1969

1969-1994Лавренчук Володимир Петрович

1969 (Чернівці)


1960-1964, 1967-1968

1969-1971

1971-1989Івасишен Степан Дмитрович

1963 (Київ)

1981

1961-1963


1964-1969


Завідував кафедрою

1964-1969 рр.

Совін Ярослав Андрійович

1970 (Київ)


1962-1966

1969-1982

1983-2002Матійчук Михайло Іванович

1965 (Вороніж)

1980 (Київ)

1963-1965


1966-1982

з 1982

Завідував кафедрою

1969-2006 рр.

Ленюк Михайло Павлович

1971 (Київ)

1993 (Київ)

1963-1967

1971-1975

1976-1996

1996-2013


Федорук Василь Васильович1964-1968


1969-1994Шкільнюк Василь Степанович1960-1962

Бортей Мирослав Степанович1965-1973

Тичинська Любов Михайлівна1965-1971

Голець Богдан Іванович

1965 (Чернівці)
1966-1994


Заступник декана

1966-1994 рр.

Веренич Іраїда Іванівна

1984 (Донецьк)


1966-1989

Буган Богдан Васильович1967-1974

Дрінь Ярослав Михайлович

1979 (Київ)


1968-1979

1979-1983

1983-1988Пукальський Іван Дмитрович

1983 (Київ)

2006 (Київ)

1973-1990


1990-2008

з 2008

Завідує кафедрою

з 2007 р.

Петришин Роман Іванович

1981 (Київ)

1995 (Київ)

1975-1983

1983-1986

1986-1997

з 1997

Завідував кафед-рою ПММ

1996-2001 рр.

Декан 1998-

2005 рр. І прорек-тор ЧНУ з 2005 р.

Блажевський Степан Георгійович

1994 (Чернівці)


1989-2000


з 2001


Профорг факультету

з 2005 р.

Лусте Ірина Петрівна

1995 (Чернівці)


1990-1999


з 2002Корбут Лідія Ігорівна1992-1993

Готинчан Георгій Іванович1995-2002

Дрінь Роман Ярославович

1997 (Чернівці)


1995-2000

Літовченко Владислав Антонович

1996 (Чернівці)


1993- 2002


2002-

2011

з 2011


Перун Галина Михайлівна

1996 (Чернівці)


1996-2001


з 2001Ленюк Олег Михайлович

2008 (Чернівці)


2000-2010


з 2011Лучко Володимир Миколайович

2009

(Чернівці)


2001-2013


з 2014Тупкало Іван Степанович

2012 (Чернівці)


з 2002

Царьков Михайло Юрійович

1973 (Ростов-на-Дону)
2003-

2012Мельничук Лілія Михайлівна

1998 (Львів)


2004


з 2005Конаровська Марина Іванівна

2013 (Чернівці)


2014

Ісарюк Інна Михайлівна

2015 (Чернівці)


з 2010

Данилюк Альона Олегівна

2015 (Чернівці)


2007